Privaatsuspoliitika

TRENNID.EE PRIVAATSUSPOLIITIKA JA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

AT Lahendused OÜ, registrikood 12855528, Jõgevamaa, Jõgeva vald, Painküla 48422 (edaspidi ATL) haldab treeningute portaali www.trennid.ee (edaspidi Portaal), mille vahendusel saavad Portaali kasutajad koguda ja vahetada informatsiooni treeningute kohta, avaldada treeningu kuulutusi ning kasutada muid Portaali poolt pakutavaid lisateenuseid.

ATL kogub ja töötleb järgmisi andmeid kasutajate kohta (edaspidi „Isikuandmed“):
Portaali kasutajaks registreerimisel ja kasutajale lisateenuse osutamisel saadud andmed: e-posti aadress;
Treeningu kuulutuste üleslaadimisel: kontaktandmed, Treeningu andmed ning kirjeldus, sh objekti asukoht ja treeningu kuulutuse unikaalne lehekülg;
Kasutaja poolt registreerimise esitamisel saadud andmed: kasutaja telefoninumber, kasutaja poolt pakutud hind;
Portaali teenuse eest tasumisel saadud andmed: arvel esitatud andmed (s.o. maksja nimi ja aadress);
Muul viisil Portaali kasutamise teel saadud andmed: Portaalivahendusel peetav kirjavahetus teiste kasutajatega/kasutajatoega, kasutaja tegevuste logi, kavandatavad ja teostatavad tehingud, Portaalis esitatud päringud ja otsingud.
Isikuandmete avaldamine ATL-le on vabatahtlik, kuid võib olla vältimatult vajalik Portaali teenuste osutamiseks. Seega, kui klient otsustab ATL-le Isikuandmeid mitte avaldada, siis ei saa ATL kliendile teenust osutada.

ATL töötleb Portaali kasutajate Isikuandmeid kliendile teenuse osutamiseks või teenuse osutamise tagamiseks ja/või vastavalt kliendi poolt antud nõusolekule. Kliendil on õigus Isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasi võtmine ei mõjuta loobumisele eelnenud nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.

ATL kasutab kogutud Isikuandmeid üksnes seaduses või käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärkidel, muuhulgas järgmistel eesmärkidel: Portaali teenuste, sh lisateenuste pakkumiseks; tasu sissenõudmiseks; kasutajatoe pakkumiseks; Portaali ja selle lisateenuste kohta uudiskirjade (sh värskete treeningukuulutuste) edastamiseks, juhul kui kasutaja on andnud selleks oma eelneva nõusoleku ning Portaali ja selles pakutavate teenuste ja funktsioonide täiendamiseks.

ATL kui Isikuandmete vastutav töötleja vastutab Isikuandmete turvalisuse eest.

ATL võib edastada kogutud Isikuandmeid kolmandatele isikutele, nagu näiteks õigusabiteenust osutavale isikule, pilveteenuse osutajale, reklaam- ja turundusteenust pakkuvale isikule, veebilehe kasutusuuringute teostajale, inkassoteenuse osutajale, veebi- ja tarkvaraarendajatele.

Lisaks võib ATL edastada kasutaja poolt kuulutuses avaldatud isikuandmeid (mh nime, kontaktandmed, eseme/objektiga seotud andmeid) pakutavate teenustega integreeritud teenuste (nagu müügi- ja oksjonikeskkonnad) pakkujale eesmärgiga edendada kuulutuses esitatud objekti müüki ja soodustada täiendavate pakkumiste saamist, sealhulgas edastada isikuandmeid kolmandatele isikutele kuulutuste sisu kajastava kaardirakenduse pakkumiseks kolmanda isiku veebilehel.

ATL on teinud kõik endast oleneva, et eelnimetatud kolmandad isikud tagaksid Isikuandmete konfidentsiaalsuse ja turvalisuse.

Portaalis registreerunud kasutajate Isikuandmeid säilitatakse kuni kliendisuhte lõppemiseni. Kliendisuhte lõpetamiseks ning kogutud andmete kustutamiseks tuleb kasutajal esitada vastavasisuline avaldus ATL-le e-posti aadressile trennideregistreerimine@gmail.com.