Kasutustingimused

TRENNID.EE KASUTUSTINGIMUSED

Üldsätted


1.1 Veebikeskkonna www.trennid.ee (edaspidi veebikeskkond) omanik ja haldaja on AT Lahendused OÜ (edaspidi ATL), äriregistri kood 12855528, postiaadress: Jõgevamaa, Jõgeva vald, 48422, tel. 5372 9609, e-mail atlahendused@gmail.com.

1.2 Veebikeskkonna kasutustingimused on kohustuslikud täitmiseks ATL-le ja kõigile selle kasutajatele (edaspidi kasutaja) olenemata sellest, kas kasutaja on loonud veebikeskkonnas kasutajakonto. Veebikeskkonnas registreerimata kasutajatele võimaldatakse veebikeskkonna teenuste kasutamist piiratud ulatuses.

1.3 Kasutustingimustega nõustumisel ja/või veebikeskkonna kasutamisega kinnitab kasutaja, et on kasutustingimused tähelepanelikult läbi lugenud ning nõustub, et kasutustingimused on talle täitmiseks kohustuslikud. Kasutustingimustega nõustumisel, muutuvad tingimused kasutaja ja ATL vahel sõlmitud siduvaks raamlepinguks, mis reguleerib veebikeskkonna kasutamise üldiseid reegleid, ATL teenuste tellimist, kasutaja ja ATL õigusi ning kohustusi, vastutust ning tellimuse eest tasumisele kuuluva tasu maksmise tingimusi. Iga ATL teenuse tellimisega sõlmitakse kasutustingimuste kui raamlepingu alusel eraldiseisev ühekordne ATL teenuse osutamise leping, mille sisu reguleerivad lisaks kasutustingimustele ka konkreetsed teenuse osutamise tingimused (teenuse paketi tingimused).

1.4 Tellitud teenuse täpsemad tingimused, s.o. teenuse sisu (sh treeningu kuulutuse avaldamine veebikeskkonnas), teenuse kasutusõiguse periood ja teenuse tasu, määratakse vastavalt kasutaja poolt valitud teenuse paketile.

1.5 ATL võib kehtestada teatud veebikeskkonna materjalidele või alajaotustele täiendavaid kasutustingimusi. Nendest teavitatakse kasutajaid vastavate materjalide või alajaotuste juures.

1.6 ATL võib käesolevaid kasutustingimusi muuta või täiendada, teavitades sellest kasutajat.

1.7 Kõikide teadete ja informatsiooni vahetamine kasutaja ja ATL vahel toimub elektroonilises vormis kasutustingimustes või veebikeskkonnas sätestatud kontaktandmetel.

1.8 Kui mõni kasutustingimuste säte osutub vastuolus olevaks seaduse sätetega, ei muuda see teiste sätete kehtivust. Vastuolu tõttu kehtetu sätte asemel kohaldatakse seaduses sätestatut.

2. Veebikeskkonna teenus

2.1 ATL pakub kasutajatele veebikeskkonda, s.o. portaali, kus kasutajad võivad koguda ja vahetada infot treeningute kohta, avaldada treeningute ja treeningusaalide kuulutusi, muuhulgas kasutada muid ATL poolt pakutavaid teenuseid.

2.2 Kuulutuse avaldamisel võib kasutaja treeningu kirjeldusse sisestada üksnes vastavat objekti kirjeldavat informatsiooni. Muu hulgas on keelatud eseme kirjeldusse sisestada reklaami, pildina logo vms. Kuulutuse juurde on keelatud sisestada eritariifseid telefoninumbreid (nt. 900-ga algavad telefoninumbrid ja lühinumbrid). Nimetatud kohustuse rikkumisel on ATL-l õigus nõuda sellise informatsiooni kui reklaami eest eraldi tasu vastavalt veebikeskkonnas esitatud hinnakirjale. Lisaks on ATL-l õigus nõuetele mittevastav kuulutus veebikeskkonnast kustutada või vastavalt omal äranägemisel muuta.

2.3 ATL ei ole kasutajate vahel sõlmitava lepingu pooleks ega võta sellega seoses kasutajate ees kohustusi. Muuhulgas ei ole ATL veebikeskkonnas kuulutuse avaldanud kasutaja agent, maakler, esindaja ega komisjonär.  


3. Kasutaja kohustused

3.1 Kasutaja on kohustatud

3.1.1 Esitama veebikeskkonnas registreerimisel täielikke ja tõeseid andmeid;

3.1.2 Järgima veebikeskkonna kasutamisel käesolevaid kasutustingimusi. Muuhulgas saab kasutaja aru, et ATL-l on õigus igal ajal jälgida veebikeskkonnas toimuvaid tegevusi, sh jälgida kasutaja toiminguid ning kasutada kõiki seaduslikke vahendeid kasutustingimuste rikkumise tuvastamiseks;  

3.1.3 Tagama, et veebikeskkonna kasutamisel esitatud andmed (s.o. fotod) ei oleks väärad, eksitavad või ebatäpsed, ei rikuks kolmandate isikute õigusi (sh intellektuaal õigusi) ning ei oleks vastuolus kehtiva õigusega ja heade kommetega;

3.1.4 Maksma kuulutuse avaldamise eest ATL-le tasu vastavalt kasutustingimuste punktile 6;

3.1.5 Hoidma konfidentsiaalsena veebilehe kasutajakontole ligipääsemiseks vajalikku parooli ja kasutajanime;

3.1.6 Tagama, et tema poolt veebikeskkonda üles laetud fotod või mis tahes muud failid ei sisalda viirusi ja muid arvutiprogramme, mis segavad, kahjustavad või muul viisil häirivad veebikeskkonna normaalset kasutamist ja/või mis võivad veebikeskkonna kasutamise tulemusena salvestuda kasutaja arvutisse, segada, kahjustada või muul viisil häirida selle normaalset funktsioneerimist.


3.2 Kasutajal on keelatud

3.2.1 Kasutada veebikeskkonda pettuseks või mis tahes muul ebaseaduslikul eesmärgil;

3.2.2 Keelitada teisi tegema mis tahes ebaseaduslikke tegusid või neis osalema;

3.2.3 Ahistada, kuritarvitada, solvata, kahjustada laimata, teotada, halvustada, ähvardada või diskrimineerida soo, seksuaalse sättumuse, religiooni, etnilise kuuluvuse, rassi, vanuse, rahvusliku päritolu või puude alusel;
3.2.4 Saata rämpsposti;

3.2.5 Kasutada veebikeskkonda ebasündsal või ebamoraalsel eesmärgil;

3.2.6 Üles laadida või edastada viiruseid või mis tahes muud tüüpi pahavara, mida kasutatakse või võidakse kasutada viisil, mis mõjutab veebikeskkonna funktsionaalsust või toimimist;

3.2.7 Edastada veebikeskkonna kaudu andmeid, fotosid, kuulutusi, kommentaare ega mis tahes muud sisu, mille edastamiseks ja avaldamiseks puudub kasutajal õigus;

3.2.8 Moodustada andmebaase või nimekirju veebikeskkonna kasutajatest ükskõik millisel eesmärgil.

3.3 Kasutaja mõistab, et ATL-l on õigus eemaldada veebikeskkonnast kasutaja poolt avaldatud sisu, kui kasutaja ei ole sisu avaldamisel järginud käesolevas punktis sätestatud kohustusi või piiranguid, sisu on vastuolus heade kommetega või kehtivate õigusaktidega.


4. Autoriõigused

4.1 Kõik autoriõigused veebikeskkonnas esitatud materjalidele kuuluvad ATL-le või on ATL-le antud ulatuses, mis lubab nende kasutamist veebikeskkonnas.

4.2 Veebikeskkonda autoriõigusega kaitstud teoseid (sh piltide) edastades annab kasutaja ATL-le tasuta lihtlitsentsi nende teoste kasutamiseks ja teoste osas kehtivate autori varaliste õiguste teostamiseks kogu autoriõiguse kehtivuse aja jooksul. ATL-l on õigus kasutaja poolt edastatud teoseid igal viisil kasutada, lubada ja keelata nende kasutamist, sh neid reprodutseerida, levitada, tõlkida, toimetada, kohandada, parandada, modifitseerida, lisada neid teistele teostele, kogumikesse või andmebaasidesse ja edastada avalikkusele. ATL-l on õigus esitatud informatsiooni, struktuuri või sisu igal ajal asendada, täiustada, kustutada või muul viisil muuta vastavalt oma äranägemisele. Informatsiooni või materjalide üles laadimisega veebikeskkonda kinnitab kasutaja, et kõik vastava sisuga seotud õigused kuuluvad talle või ta on saanud vastavate õiguste omajalt kõik vajalikud õigused materjalide avaldamiseks veebikeskkonnas.5. Reklaam

5.1 Veebikeskkonnas on võimalik tasu eest esitada reklaambännereid. Bännerite suuruse ja tasu kohta on teave esitatud veebikeskkonna vastavas alajaotuses. Reklaami tellimiseks tuleb ATL-le esitada avaldus, täites selles kohustuslikud väljad ning lisades sellele soovi korral bänneri faili. ATL-l on õigus esitatud materjali muuta, kooskõlastades muudatused enne reklaami avaldamist kasutajaga. ATL-il on õigus reklaami avaldamisest keelduda, kui selle sisu või vorm rikub seadusest, heast tavast või kasutustingimustest tulenevaid nõudeid.

5.2 Enne reklaami avaldamist tasub Tellija arve reklaami perioodi või selle etapi eest ettemaksuna. Arve tähtajaks tasumata jätmise korral on ATL-l õigus reklaami esitamine lõpetada ja/või kasutada teisi seadusest tulenevaid õiguskaitsevahendeid.


6. Tasumine

6.1 Kõikide ATL poolt pakutavate tasuliste teenuste kasutamise eest tasub kasutaja vastavalt veebikeskkonnas esitatud hinnakirjale ning ATL esitab kasutajale sellekohase elektroonilise arve. Kasutaja tasub arve sellel näidatud tähtaja jooksul pangaülekandega ning ettemaksuna.

6.2 Tähtaegselt tasumata arvetelt on ATL-l õigus nõuda viivist 0,1% tähtaegselt tasumata summalt päevas. Tähtaegselt tasumata arved võib ATL edastada võlgade sissenõudmisega tegelevale isikule (inkasso), kusjuures kasutaja kohustub kandma kõik tähtaegselt tasumata jäetud maksete sissenõudmisega seotud kulud.

6.3 ATL jätab endale õiguse muuta teenuse eest tasumisele kuuluvat tasu suurust objektiivsetel põhjustel, nt kui muutuvad maksumäärad, teenustasud, hooldustasud, jne. Tasu tingimuste uuendamisest teavitatakse kasutajaid veebikeskkonnas.


7. Vastutus ja kahju hüvitamine

7.1 Veebikeskkonnaga seoses või selle kaudu kättesaadavaks tehtud sisu, teenus, funktsioonid pakutakse põhimõttel „nagu on“ ja „nagu saadaval“, ilma mis tahes tagatisteta. ATL ütleb lahti kõigist garantiidest niivõrd, kuivõrd see on kohaldatava õiguse alusel võimalik.

7.2 ATL ei taga ega garanteeri, et veebikeskkond ühildub mis tahes kasutaja poolt kasutatava riist- ja tarkvaraga, on alati kättesaadav või mõnel konkreetsel ajahetkel kättesaadav, toimib igal ajal katkestusteta, on turvaline või vaba vigadest.


7.3 ATL ei vastuta muu hulgas, ent mitte üksnes, järgmiste asjaolude eest:

7.3.1 Veebikeskkonnas avaldatud mistahes informatsiooni õigsuse, täpsuse, täielikkuse, aktuaalsuse, kehtivuse ja seaduslikkuse eest. Seejuures ei vastuta ATL veebikeskkonna kaudu leitavate treeningute kvaliteedi ega kvantiteedi eest.

7.3.2 Veebikeskkonna või seal pakutava teenuse mis tahes katkestus, seiskumine, peatumine või muu kättesaamatus;

7.3.3 Kasutaja poolt veebikeskkonnas avaldatud kuulutuse sisu või selle kaudu kättesaadavaks tehtud veebilehekülgede sisu eest;

7.3.4 Mis tahes programmivead, viirused, Trooja hobused jms, mida keegi võib Veebikeskkonda või seal pakutavale teenusele või nende kaudu edastada;

7.3.5 Mis tahes sisu või andmete kustutamine või võimatus sisu või andmeid salvestada;

7.3.6 Kasutaja käitumise eest veebikeskkonnas;

7.3.7 Veebikeskkonna poole pöördumiseks kasutatavate tehniliste vahendite ühildamatus.


7.4 ATL ei vastuta ühegi rikkumise eest, mille te olete kolmandate isikute suhtes toime pannud, sh intellektuaalomandiõiguste rikkumise eest.

7.5 Kasutaja nõustub hüvitama ATL-le kõik kulud, kahju, nõuded ja kulutused (sh õigusabikulud), mis tulenevad otseselt või kaudselt kasutaja poolt toime pandud käesolevate kasutustingimuste või mis tahes kohaldatava õigusakti sätete rikkumisest.


8. Muud tingimused

8.1 Kasutustingimustega nõustumisel tekkinud raamleping kehtib ATL ja kasutaja vahel tähtajatult. Iga kasutaja esitatud tellimuse ja selle aktsepteerimisega ATL poolt tekib ATL ja kasutaja vahel eraldi ühekordne teenuse osutamise leping, mille tingimused (sh tähtaeg) määratakse lisaks kasutustingimustele vastavalt kasutaja poolt valitud teenuse paketile.

8.2 ATL-l ja kasutajal on õigus kasutustingimuste alusel tekkinud raamleping igal ajal korraliselt üles öelda tingimusel, et kasutajal ei ole ühtegi kehtivat tellimust. Raamlepingu korraliseks ülesütlemiseks tuleb edastada teisele poolele sellekohane teade. Raamlepingu korralisel ülesütlemisel kustutab ATL kasutaja kasutajakonto.

8.3 Kui kasutajal on raamlepingu korralise ülesütlemise teate esitamise ajal kehtivaid tellimusi, siis kehtib raamleping kuni tellimuse täitmise lõppemiseni. Raamleping loetakse lõppenuks seoses kasutaja viimase tellimuse täitmisega, misjärel ATL kustutab kasutaja kasutajakonto.

8.4 Kasutajal on õigus kasutada tellitud teenust, sh nt avaldada oma kuulutus veebikeskkonnas, kuni tema poolt valitud tellimuse täitmise lõppemiseni, sh kuulutamise tähtaja lõppemiseni. Kasutaja saab aru ning nõustub, et ATL ei tagasta kasutajale mistahes teenuse paketi eest tasutud tasu, kui kasutaja otsustab loobuda kuulutuse veebikeskkonnas avaldamisest enne tähtaja lõppemist.  

8.5 ATL-l on õigus kasutustingimuste nõustumisel tekkinud raamleping või kasutaja tellimuse täitmine erakorraliselt üles öelda või veebikeskkonna kasutamisõigust piirata, kui kasutaja on oluliselt rikkunud kasutustingimusi või pole kõrvaldanud mis tahes kasutustingimuste rikkumist 10 päeva jooksul pärast seda, kui kasutaja on saanud ATL-lt vastava teate. Õigussuhte lõppemisel kustutab ATL kasutaja kasutajakonto ning kasutaja poolt veebikeskkonnas avaldatud aktiivsed kuulutused. Seejuures ei tagasta ATL kasutajale tasutud tasu. ATL-il on õigus kasutustingimuste rikkumise tõttu suletud konto taasavamise eest küsida ja saada kasutajalt tasu, mille suurus on sätestatud kehtivas hinnakirjas.

8.6 Kasutaja saab aru, et veebikeskkonna kasutamisega, kasutustingimustega nõustumisel ja/või veebikeskkonna teenuse tellimisega, osutab ATL kasutajale teenust kasutaja nõusolekul ning seetõttu puudub kasutajal õigus tellitud teenusest taganeda vastavalt tarbija taganemisõiguse eriregulatsioonile. Tarbija taganemisõiguse puudumine ei välista Kasutaja ülesütlemise õigust vastavalt kasutustingimustega punktile 8.2 ning 8.3.

8.7 Veebikeskkonna kasutamisest tulenevatele õigussuhetele kasutaja ja ATL vahel kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte.

8.8 Veebikeskkonna kasutamisest tekkinud vaidlusi püüavad kasutaja ja ATL lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendab vaidluse Harju Maakohus, välja arvatud juhul, kui seadusest tulenevalt on vaidluse lahendamiseks eksklusiivselt pädev muu asutus või organ.